Minskade utsläpp

Bilavgaser

Utgående från svensk elmix kan ett schablonutsläpp för en elbil sättas till 7-10 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med genomsnittsutsläppen för sålda bilar i Sverige som enligt deklarerad förbrukning 2014 var 132 gram Co2 per kilometer, uppskattningsvis 160-170 gram per kilometer om man räknar med verklig drift. En elbil avger med andra ord cirka en tjugondel av ”medelbilens” Co2-utsläpp.

Utsläppsminskningen är:

  • 99 % mindre cancerogena gaser
  • 94 % mindre partiklar
  • 92 % mindre NO (Kväveoxid)
  • 92 % mindre Co2 (Koldioxid)
  • 68 % mindre SO2 (Svaveldioxider)

Medelkörsträckan för en bil i Sverige är ungefär 1 200 mil. Räknar man om det till Co2 utsläpp innebär det för en elbil CO2-utsläpp på 8,4 kilo per år jämfört med 2 ton för medelbilen. Varje elbil som ersätter en bensin- eller dieseldriven bil innebär en minskning av växthusgasutsläpp med två ton.

Utgående från svensk elmix kan ett schablonutsläpp för en elbil sättas till 7-10 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med genomsnittsutsläppen för sålda bilar i Sverige som enligt deklarerad förbrukning 2014 var 132 gram Co2 per kilometer, uppskattningsvis 160-170 gram per kilometer om man räknar med verklig drift. En elbil avger med andra ord cirka en tjugondel av ”medelbilens” Co2-utsläpp.

Grund för beräkningen är att personer och företag som införskaffar en eleqtroPoint också kommer att välja en eldriven bil. Dessutom kommer deras laddstationer att uppmuntra andra att välja eldrivna bilar. Denna andrahandspåverkan har dock ej tagits med i nedanstående kalkyl.

Beräknat på 1200 bilar och antagandet att dessa är dieseldrivna, blir minskningen 10.200 ton växthusgasutsläpp.

Genom att fler människor (inte bara biltillverkare och elbolag) engagerar sig kommer eldrivna fordon att bli en naturlig del av samhället och utvecklingen påskyndas. Laddstationer blir en verklighet för gemene man där alla kan engagera sig och ta initiativ.