Vår vision

Vår vision är att hjälpa till att påskynda framtiden. Genom eleqtroPoint blir övergången till eldrivna fordon snabbare och enklare, och därmed påverkas etappmålen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

eletroPoint är en billig lösning på laddfrågan. Detta initiativet kommer att påskynda utvecklingen när andra leverantörer utsätts för prispress och då sjunker kostnaderna för dig som kund. Det innebär i sin tur att den så kallade “early-adapter”-perioden med högt pris kommer passeras tidigare. Och med ett större nät av laddstationer ökar också viljan att köpa elbil.

Framtidens fordon

Fossila bränsle (bensin och diesel) för biltrafik har en stor och negativ miljöpåverkan. De är dessutom knappa, ineffektiva och blir allt dyrare. Bilindustrin är överens om att eldrift är framtiden. Tidskriften Auto Motor Sport skriver i en ledare redan 16 okt 2014 att ”det enda som på riktigt kan göra skillnad är elbilar”.

Verkningsgraden (som visar hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till mekanisk energi) i en elmotor är omkring 90 procent. Motsvarande siffra för en förbränningsmotor som går på bensin/etanol brukar anges till 20-25 procent och för diesel till cirka 30 procent.

Övergången till eldrivna bilar kräver en utbyggnad av laddningsstationer. En ny infrastruktur som kan ersätta dagens bensinstationer. Bilister måste enkelt och snabbt kunna ladda (”tanka”) sina elbilar.
Batteriladdning tar dock avsevärt längre tid än en bensintankning. Oavsett om man använder s.k. snabbladdning eller normal hushållsel. Det innebär att det krävs ett mer finmaskigt nät av laddningsstationer än av bensinstationer. Ett oerhört stort antal laddstationer behövs för att klara Sveriges 4,5 miljoner bilar.

I framtiden krävs laddstationer överallt.

Inte bara på huvudleder och i köpcentrum. Infrastrukturen för el finns över hela landet. Nu handlar det om att göra den tillgänglig för elbilsladdning. I framtiden kommer det att finnas stora snabbladdningsstationer som först kompletterar och sedan ersätter bensinstationer. Detta nät byggs f n av stora företag och elbolag. Men detta kommer att vara ett grovmaskigt nät längs större vägar och orter. Dessa stationer kommer inte att finnas över hela landet, men de kommer inte att täcka landsbygd och udda platser. För att göra detta krävs att föreningar, småföretag och privatpersoner engagerar sig och startar laddningsstationer.

Sedan 1 januari 2016 tillåts dessutom en ny typ av elcykel där effekten höjs till 1 KW, vilket motsvarar en klass-2 moped som får köra i 30 km/h. Därmed ökar också laddbehovet utanför huvudleder och trafikintensiva platser.

Minskade utsläpp

Utgående från svensk elmix kan ett schablonutsläpp för en elbil sättas till 7-10 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med genomsnittsutsläppen för sålda bilar i Sverige som enligt deklarerad förbrukning 2014 var 132 gram Co2 per kilometer, uppskattningsvis 160-170 gram per kilometer om man räknar med verklig drift. En elbil avger med andra ord cirka en tjugondel av ”medelbilens” Co2-utsläpp.

Utsläppsminskningen är:Bilavgaser

  • 99 % mindre cancerogena gaser
  • 94 % mindre partiklar
  • 92 % mindre NO (Kväveoxid)
  • 92 % mindre Co2 (Koldioxid)
  • 68 % mindre SO2 (Svaveldioxider)

Medelkörsträckan för en bil i Sverige är ungefär 1 200 mil. Räknar man om det till Co2 utsläpp innebär det för en elbil CO2-utsläpp på 8,4 kilo per år jämfört med 2 ton för medelbilen. Varje elbil som ersätter en bensin- eller dieseldriven bil innebär en minskning av växthusgasutsläpp med två ton.

Utgående från svensk elmix kan ett schablonutsläpp för en elbil sättas till 7-10 gram koldioxid per kilometer. Detta kan jämföras med genomsnittsutsläppen för sålda bilar i Sverige som enligt deklarerad förbrukning 2014 var 132 gram Co2 per kilometer, uppskattningsvis 160-170 gram per kilometer om man räknar med verklig drift. En elbil avger med andra ord cirka en tjugondel av ”medelbilens” Co2-utsläpp.

Grund för beräkningen är att personer och företag som införskaffar en eleqtroPoint också kommer att välja en eldriven bil. Dessutom kommer deras laddstationer att uppmuntra andra att välja eldrivna bilar. Denna andrahandspåverkan har dock ej tagits med i nedanstående kalkyl. Beräknat på 1200 bilar och antagandet att dessa är dieseldrivna, blir minskningen 10.200 ton växthusgasutsläpp.

Laddstationer blir en verklighet för gemene man där alla kan engagera sig och ta initiativ.

Genom att fler människor (inte bara biltillverkare och elbolag) engagerar sig kommer eldrivna fordon att bli en naturlig del av samhället och utvecklingen påskyndas.

Elbilens effekt på Sveriges miljömål

eleqtroPoint innebär att glesbygden har ökade möjligheter att leva upp genom att infrastruktur för elladdning kommer att finnas överallt, och inte bara i tätorter och längs huvudleder. Miljöfarliga transporter kommer att minska genom att förbrukningen av diesel och bensin minskar. Buller från fordonstrafik minskar.

Etappmålen på vägen för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmål, som underlättas genom eleqtroPoint:

  • Utsläppen av växthusgaser till 2020 minskar i Sverige och även i andra EU-länder om eleqtroPoint exporteras till dessa marknader.
  • Miljöhänsyn i skogbruket underlättas genom att eleqtroPoint är en produkt som gör att fordon utanför tätort och huvudvägar kan bli eldrivna då en ny laddinsfrastruktur som når ut till skogsbruket.
  • Särskilt farliga ämne som fossila bränsle (diesel och bensin) i mindre utsträckning behöver hanteras, transporteras och lagras.
  • Barns exponering för farliga kemikalier minskar då fossila bränsle som diesel och bensin i mindre utsträckning behöver hanteras, transporteras och lagras.

Vi hjälper till att skapa ett bättre Sverige, vill du vara med?